تست ثبت نام اس ام اس

wp_sms_get_option( $option_name, $pro = false, $setting_name = ” );
// Get international_mobile option value from WP-SMS setting
wp_sms_get_option( ‘international_mobile’ );
// Get wc_mobile_field option value from WP-SMS setting
wp_sms_get_option( ‘wc_mobile_field’, true );
// Get option_name option value from custom setting
// The $pro parameter not important to be used as false or true
wp_sms_get_option( ‘option_name’, false, ‘wps_wc_otp’ );

wp_sms_send( $to, $msg, $is_flash = false );